பகுதி குறியீடுகள் தன்சானியா

தன்சானியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Arusha, Kilimanjaro, Moshi, Tanga27

பகுதி குறியீடுகள் தன்சானியா