பகுதி குறியீடுகள் தன்சானியா

தன்சானியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Bukoba, Kagera, Kigoma, Mara, Mwanza, Shinyanga28

பகுதி குறியீடுகள் தன்சானியா