பகுதி குறியீடுகள் தன்சானியா

தன்சானியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Dar es Salaam22
2.Dodoma, Iringa, Nzega, Singida26

பகுதி குறியீடுகள் தன்சானியா