பகுதி குறியீடுகள் தன்சானியா

தன்சானியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Kibaha, Kisarawe, Lindi, Morogoro, Mtwara, Pwani23

பகுதி குறியீடுகள் தன்சானியா