பகுதி குறியீடுகள் தன்சானியா

தன்சானியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Zanzibar (Unguja, Pemba, Chake Chake, Mkoani, Wete)24

பகுதி குறியீடுகள் தன்சானியா