பகுதி குறியீடுகள் தாய்வான்

தாய்வான் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Kaohsiung07
2.Kinmen082

பகுதி குறியீடுகள் தாய்வான்