பகுதி குறியீடுகள் தாய்வான்

தாய்வான் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Taichung04
2.Tainan06
3.Taipei02
4.Taitung089
5.Taoyuan03

பகுதி குறியீடுகள் தாய்வான்