பகுதி குறியீடுகள் தொங்கா

தொங்கா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Ha'apai60

பகுதி குறியீடுகள் தொங்கா