பகுதி குறியீடுகள் தொங்கா

தொங்கா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Masilanea41
2.Masilanea42
3.Matangiake43
4.Matangiake44
5.Mua31
6.Mua32

பகுதி குறியீடுகள் தொங்கா