பகுதி குறியீடுகள் துருக்கி

துருக்கி -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Ordu452
2.Osmaniye328

பகுதி குறியீடுகள் துருக்கி