பகுதி குறியீடுகள் துருக்கி

துருக்கி -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Yalova226
2.Yozgat354

பகுதி குறியீடுகள் துருக்கி