பகுதி குறியீடுகள் துவாலு

துவாலு -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Funafuti20
2.Funafuti21

பகுதி குறியீடுகள் துவாலு