பகுதி குறியீடுகள் உசுபெக்கிசுத்தான்

உசுபெக்கிசுத்தான் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Samarkand662
2.Shakhrisabz7552
3.Surkhandarya76
4.Syrdarya67

பகுதி குறியீடுகள் உசுபெக்கிசுத்தான்