பகுதி குறியீடுகள் உசுபெக்கிசுத்தான்

உசுபெக்கிசுத்தான் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Tashkent71
2.Termez7622

பகுதி குறியீடுகள் உசுபெக்கிசுத்தான்