பகுதி குறியீடுகள் உக்ரைன்

உக்ரைன் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Enerhodar6139

பகுதி குறியீடுகள் உக்ரைன்