பகுதி குறியீடுகள் உக்ரைன்

உக்ரைன் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Ulyanivka5259
2.Uman4744
3.Ustynivka5239
4.Uzhorod312

பகுதி குறியீடுகள் உக்ரைன்