பகுதி குறியீடுகள் உருசியா

உருசியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Leningrad Oblast813
2.Lipetsk Oblast474

பகுதி குறியீடுகள் உருசியா