பகுதி குறியீடுகள் உருசியா

உருசியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Penza Oblast841
2.Perm Krai342
3.Primorsky Krai423
4.Pskov Oblast811

பகுதி குறியீடுகள் உருசியா