பகுதி குறியீடுகள் உருசியா

உருசியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Zabaykalsky Krai302

பகுதி குறியீடுகள் உருசியா