பகுதி குறியீடுகள் உருகுவை

உருகுவை -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Canelones433
2.Colonia del Sacramento, Colonia452

பகுதி குறியீடுகள் உருகுவை