பகுதி குறியீடுகள் உருகுவை

உருகுவை -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Florida435
2.Fray Bentos, Río Negro456

பகுதி குறியீடுகள் உருகுவை