பகுதி குறியீடுகள் உருகுவை

உருகுவை -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Rivera462
2.Rocha447

பகுதி குறியீடுகள் உருகுவை