பகுதி குறியீடுகள் உருகுவை

உருகுவை -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Salto473
2.San José de Mayo434

பகுதி குறியீடுகள் உருகுவை