பகுதி குறியீடுகள் உருகுவை

உருகுவை -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Tacuarembó463
2.Treinta y Tres445
3.Trinidad, Flores4364

பகுதி குறியீடுகள் உருகுவை