பகுதி குறியீடுகள் வங்காளதேசம்

வங்காளதேசம் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Bagerhat0468
2.Bandarban0361
3.Barisal0431
4.Bhola0491
5.Bogra051
6.Brahmonbaria0851

பகுதி குறியீடுகள் வங்காளதேசம்