பகுதி குறியீடுகள் வங்காளதேசம்

வங்காளதேசம் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Faridpur0631
2.Feni0331

பகுதி குறியீடுகள் வங்காளதேசம்