பகுதி குறியீடுகள் வங்காளதேசம்

வங்காளதேசம் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Jamalpur0981
2.Jessore0421
3.Jhalakati0498
4.Jhenaidah0451
5.Joypurhat0571

பகுதி குறியீடுகள் வங்காளதேசம்