பகுதி குறியீடுகள் வியட்நாம்

வியட்நாம் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Gia Lai059

பகுதி குறியீடுகள் வியட்நாம்